Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

כלי להוספה והסרה של קולות Vocalizer Expressive

במוצרי התוכנה JAWS, ZoomText, Fusion החל מגרסאות 2019 ומעלה קיים כלי להוספה והסרה של קולות Vocalizer Expressive.
שימו לב, באירגונים ללא יציאה חופשית לאינטרנט, מנועי הדיבור האיכותיים הסטנדרטים: עברית, אנגלית, רוסית וערבית ממוקמים בתיקיית Vocalizer Expressive שבתוך חבילת ההתקנה ISO הלא מקוונת.
הכלי מאפשר לבצע את הפעולות הבאות:

הפעלת הכלי

סעיף זה, מסביר כיצד לפתוח את הכלי, בהתייחס לתוכנה שבה משתמשים.
חשוב לדעת, המחשב חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט לשם הורדה והתקנת הקולות שנבחרו.

תוכנת JAWS

 1. יש לפתוח את התפריט הראשי של JAWS על ידי לחיצת Insert+J או CapsLock+Control+Shift+J במחשבים נישאים.
 2. יש לפתוח את תפריט אפשרויות וללחוץ על קולות שבתפריט המשנה.
 3. יש לבחור באפשרות הוספה/הסרה של קולות.

תוכנת ZoomText/Fusion

 1. יש לפתוח את תפריט השליטה של Fusion / ZoomText בלחיצה על CapsLock+Control+U.
 2. יש לבחור בכרטיסיית קורא.
 3. יש ללחוץ על חציו התחתון של הכפתור קול ולבחור בהוספה/הסרה של קולות.

החלון הראשי

החלון מחולק לשלושה חלקים:

התקנת קולות

 1. יש להגיע לתיבת בחירת השפה ולהשתמש בחצים למעלה או למטה לבחירת השפה הרצויה.
  לדוגמה: בחירה והתקנת הקול של Audrey בשפה הצרפתית.
 2. יש ללחוץ על מקש Tab למעבר לרשימת הקולות הזמינים ולנווט בין הקולות באמצעות החצים למעלה או למטה.
  יש להשתמש במקש הרווח לבחירת הקול או הקולות הרצויים ולעבור לכפתור התקנת קולות נבחרים וללחוץ enter לתחילת תהליך ההתקנה.

  הערה: למשתמשים בהקראה, בעת הניווט ברשימת הקולות תישמע הודעה נבחר/לא נבחר או קול זה כבר מותקן. למשתמשים רואים בעת הלחיצה על מקש הרווח לסימון קול, הרקע של שם הקול ישתנה.
 3. המתן להשלמת ההתקנה, התהליך יחל בהורדת הקולות ולאחר מכן התקנתם.
 4. יש להמתין להודעה, הקולות שלך הותקנו בהצלחה וללחוץ על כפתור סיום.

הסרת קולות

על מנת להסיר קול/קולות פעל באופן הבא:

 1. בחלון הראשי יש ללחוץ על כפתור הסרת קול…
 2. בחלון הסרת קול שנפתח יש להתמקד עם חץ למטה או למעלה בקול המיועד להסרה וללחוץ על מקש הרווח על מנת לסמנו.
  הערה: ניתן לסמן מספר קולות להסרה.
  אין להסיר את כל הקולות הדחוסים לפני התקנת קול אחד לפחות באיכות גבוהה (Premium).
  יש ללחוץ על כפתור הסרת קולות נבחרים וללחוץ enter.
  בסיום ההסרה יש לבצע יציאה והפעלה מחדש של JAWS / FUSION.
Exit mobile version