סיוע לרכישת ציוד במקום העבודה באמצעות משרד הכלכלה

כללי

על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות , המדינה משתתפת במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות במקום עבודתם. מעסיקי עובדים עם מוגבלות יכולים להגיש בקשה להשתתפות כספית של המדינה בעלויות ביצוע התאמות.
השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה, לאחר ביצוע ההתאמה כהלוואה וכנגד ערבות בגובה 20% מסכום ההשתתפות המאושר. ההלוואה הופכת למענק כעבור שנה, בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006
לעובד/מועסק מומלץ להכיר את ההתאמות להן הוא זכאי, כך שיוכל להביאן לידיעת המעסיק.

מהי התאמה?

התאמה הינה תוספת האביזרים הנדרשים עבור עובד בעל מוגבלות כתוספת לסטנדרט הנדרש לעמיתו שאינו מוגבל, על מנת לשפר את תפקודו היום-יומי במקום העבודה ככלל העובדים.

סוגי התאמות 

ניתן לבקש את השתתפות המדינה במימון התאמות מסוגים שונים, כמפורט בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח-1998; בתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות, ובמסמך נהלים וכללי הפרשנות לתקנות השתתפות המדינה במימון התאמה הן תנאי הסף לזכאות להשתתפות המדינה במימון התאמות. 
הבקשה להשתתפות במימון התאמות תידון רק כשכל התנאים הבאים מתקיימים:

 • קיום יחסי עבודה – במידה ומתקיימים או עתידים להתקיים יחסי עבודה בין המעסיק לבין העובד, שעבורו מבוקשת ההתאמה.
 • היקף משרה ומשך העסקה – העובד, שעבורו נדרשת ההתאמה, מועסק/יועסק בהיקף של שליש משרה לפחות ולכל הפחות למשך 12 חודשים (בין אם יעבוד בהם ברציפות ובין אם לא). אם העובד סיים את עבודתו בטרם השלים 12 חודשי עבודה (ברציפות או שלא ברציפות) המעסיק רשאי להחליפו בעובד אחר עם מוגבלות להשלמת תקופת ההעסקה הנדרשת.
 • המעסיק אינו גוף ציבורי – (כפי שהוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ובנהלים וכללי הפרשנות לתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות) ואינו מפעל מוגן. 

איך נקבע סכום ההשתתפות?

סכום השתתפות המדינה במימון התאמות נקבע בהתאם לסוג ההתאמה וכן ביחס למספר הכולל של העובדים אצל המעסיק, על פי סכומי ההשתתפות המרביים הקבועים "בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), תשס"ו-2006".
להלן טבלה המפרטת את השתתפות המדינה במימון התאמות למועסק בעל מוגבלות בעלות ההתאמה, לפי מספר המועסקים הכולל אצל המעסיק (מועסקים עם מוגבלות וללא מוגבלות)

 התאמותעד 25 מועסקים26 עד 200 מועסקיםמעל 200 מועסקים
הדרכה ראשונית למעסיק עד 3,000 ש"ח לעובד או 95% מהעלות (הנמוך מביניהם) ללא תלות במספר העובדים אצל המעסיק.עד 3,000 ש"ח לעובד או 95% מהעלות (הנמוך מביניהם) ללא תלות במספר העובדים אצל המעסיק.  עד 3,000 ש"ח לעובד או 95% מהעלות (הנמוך מביניהם) ללא תלות במספר העובדים אצל המעסיק.
התאמות פיזיות, ציוד נדרש, שירותי תרגום ותמלול, מבדקי קבלה לעבודה, התאמת דרישות התפקיד עד 19,000 ש"ח לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 1,000 ש"ח לפחות עד 17,000 ש"ח לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 3,000 ש"ח לפחות עד 15,000 ש"ח לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח לפחות
ליווי והדרכה מתמשכים כנ"ל אך מחושב גם בהתאם להיקף המשרה של העובד עם המוגבלות כנ"ל אך מחושב גם בהתאם להיקף המשרה של העובד עם המוגבלות כנ"ל אך מחושב גם בהתאם להיקף המשרה של העובד עם המוגבלות
בקשה למימון מוגדל עד 60,000 ש"ח לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח עד 60,000 ש"ח לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח עד 60,000 ש"ח לעובד בתנאי שהמעסיק נשא בעלות של 5,000 ש"ח

 לידיעתכם – השתתפות המדינה לא תאושר במקרה של התאמה שעלותה נמוכה מ-1,000 ש"ח (להוציא הדרכה ראשונית למעסיק).

טפסים ואישורים ולאן לשלוח? 

טרם הגשת הבקשה יש לעיין במסמך נהלים וכללי הפרשנות לתקנות השתתפות המדינה במימון התאמות.
לצורך הגשת הבקשה, יש להוריד ולמלא את טופס הבקשה להשתתפות המדינה בעלות התאמה לעובד עם מוגבלות.
בעת מילוי הטופס יש להקפיד על מתן הסבר של מהות ההתאמה הנדרשת. את הטופס יש להגיש חתום
יש לשלוח את הטופס, בצירוף המסמכים הרלוונטים, אל חברת טלדור, לידי יוסף בשארה, באחת מהדרכים הבאות:

 • דואר ישראל – רחוב הרוקמים 26, מרכז עזריאלי 1, חולון 5811801  ת.ד. 1888
 • פקס – 077-2270126
 • דואר אלקטרוני – [email protected]
 • באמצעות שליח – רחוב אפעל 3, קריית אריה, פתח תקווה (קומת כניסה)

מה לצרף לבקשה?

יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 1. מסמך המעיד על סוג המוגבלות של העובד/המועסק.
 2. תלוש שכר אחרון של העובד/המועסק עם המוגבלות (של החודש שקדם להגשת הבקשה או של החודש בו הוגשה הבקשה) 
 3. שלוש הצעות מחיר לרכישת התאמה והתקנתה/ביצועה או קבלות בגין ביצוע התאמה במקרה שההתאמה כבר בוצעה
 4. במקרה של בקשה להשתתפות במימון ליווי והדרכה מקצועיים מתמשכים:
  תלושי שכר של שלושת חודשי העבודה שקדמו להגשת הבקשה, של העובד/המועסק המעניק את הליווי וההדרכה המקצועיים (הכול כפי שמפורט בטופס הבקשה)

כיצד מתבצע התהליך?

שלב א, מתן החלטה בבקשה, (עד 30 ימים מיום קבלת הבקשה התקינה).
שלב ב, אישור זכאות לתשלום, (תוך 15 יום מהמצאת כל מסמכי הביצוע כנדרש).
שלב ג, ביצוע התשלום, (עד 60 ימים מיום קבלת מסמכי הביצוע ושליחת אישור זכאות לתשלום).
שלב ד, בדיקת התקיימות ואימות תנאי המענק לאחר כ 1 שנה מיום התקנת ההתאמה.
כאמור, בתקנות נקבע כי השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה ונהפכת למענק לאחר שהתקיימו כל התנאים (תנאי סף) המפורטים לעיל.

בקשה לדיון חוזר

מעסיק שבקשתו לא אושרה, יוכל להגיש בקשה לדיון חוזר למנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
שימו לב, ניתן להגיש בקשה לדיון חוזר פעם אחת בלבד ולהגישה בתוך 30 ימים מיום שנמסרה ההחלטה.
את הבקשה יש להגיש בכתב בלבד, והיא אמורה לכלול את כלל טענות המעסיק המערער והשגותיו, ולצרף כל מסמך נוסף כדי להוכיח את טענות המעסיק.
חשוב לדעת, לא תינתן אפשרות להשלים מסמכים או טענות, בכתב או בעל פה, לאחר שהתקבלה בקשה לדיון חוזר.

נהלי דיון והחלטות פנים משרדיים

 1. כל בקשה תידון על-ידי מנהל המטה וההחלטה בגינה תינתן על ידו ובחתימתו. מנהל המטה רשאי להתייעץ במהלך הדיון בבקשה עם ועדה מייעצת שחבריה ימונו על ידו מתוך חברי המטה.
 2. החלטת מנהל המטה המנומקת תימסר בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה הבקשה לדיון נוסף במשרדי המטה.
 3. מנהל המטה רשאי לפנות למבקש לקבלת הבהרות נוספות או מסמכים נוספים ככל שיידרש לפי העניין.

המעסיק רשאי לערער על ההחלטה הראשונה של מנהל המטה או על החלטה שהתקבלה בעקבות בקשה לדיון חוזר, בבית הדין האזורי לעבודה בתוך 45 ימים מיום מסירת החלטת מנהל המטה. יובהר כי אין בהגשת בקשה כאמור כדי לפגוע בזכות המעסיק לפי חוק לערער על החלטת המנהל לבית הדין.

יצירת קשר

לבירורים ולשאלות בקשר למילוי הטפסים ולהגשת הבקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות, ניתן לפנות למוקד טלפוני, שמספרו: 1-700-70-78-71.