Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

הפעלת רישיון של התוכנות JAWS, FUSION, ZOOMTEXT

הבהרות

תהליך הפעלת הרישיון

ניתן להפעיל את רישיון התוכנה על ידי יציאה חופשית לאינטרנט או באופן ידני על ידי קבלת קוד רישיון מאתר האינטרנט של היצרן.
בעת רכישה של אחת מהתוכנות JAWS, FUSION, ZOOMTEXT הרוכש מקבל:

להפעלת רישיון התוכנה יש לבחור בשיטת ההפעלה המתייחסת לאופי החיבור של המחשב לאינטרנט. באירגונים ההמלצה לפעול על פי סעיף הפעלת הרישיון באופן ידני על ידי גלישה לאתר היצרן.

הפעלת הרישיון באופן אוטומטי בחיבור לרשת האינטרנט

 1. יש להפעיל את התוכנה ולהמתין להופעת חלונית הפעלת המוצר, יש ללחוץ על כפתור עדכן הרשאה.
  במידה וחלונית זו אינה מופיעה, ניתן להפעיל אותה מתוך תפריטי התוכנה. בתוכנת JAWS יש לנווט לתפריט עזרה, עדכון הרשאה. בתוכנות ZOOMTEXT או FUSION, יש לפתוח את התפריט של התוכנה ולבחור באפשרות עדכן הרשאה הממוקמת בתפריט ניהול רישיון.
  הערה: לשימוש במצב הדגמה לחץ על המשך לפעול במצב 40 דקות.

 2. יש לבחור בשיטת הפעלה אינטרנט (מומלץ) וללחוץ על כפתור הבא.
 3. יש להקליד את מספר ההרשאה בעל 20 תווים וללחוץ על כפתור הבא.
 4. יש להמתין לקבלת ההודעה שהתוכנה הופעלה בהצלחה וללחוץ על כפתור הסיום.
  לעיתים יפתח דפדפן האינטרנט ויהיה צורך ברישום על ידי מילוי טופס באתר היצרן.
 5. יש לסגור את התוכנה, בתוכנת JAWS יש ללחוץ Insert+F4, להמתין מספר שניות ולהפעילה מחדש.
  בתוכנת FUSION או ZOOMTEXT יש ללחוץ על ה- X של תפריט השליטה.
  מומלץ לפתוח את תפריט אודות של התוכנה על מנת לוודא שהרישיון נקלט בהצלחה.
  יש לשים לב למספר הסידורי בשדה המתאים. קרא את סעיף 10 תחת הנושא הפעלת הרישיון באופן ידני על ידי גלישה לאתר היצרן

הפעלת הרישיון באופן ידני על ידי גלישה לאתר היצרן

תהליך ההפעלה יתבצע בשלושה שלבים:

יש לפעול באופן הבא:

 1. יש להפעיל את התוכנה ולהמתין להופעת חלונית הפעלת המוצר, יש ללחוץ על כפתור עדכן הרשאה.
  במידה וחלונית זו אינה מופיעה, ניתן להפעיל אותה מתוך תפריטי התוכנה. בתוכנת JAWS יש לנווט לתפריט עזרה, עדכון הרשאה. בתוכנות ZOOMTEXT או FUSION, יש לפתוח את תפריט התוכנה ולבחור באפשרות עדכן הרשאה הממוקמת בתפריט ניהול רישיון.
  הערה: לשימוש במצב הדגמה לחץ על המשך לפעול במצב 40 דקות.

 2. יש לבחור בשיטת הפעלה ידנית, באמצעות טלפון או fsactivate.com וללחוץ על כפתור הבא.
  אפשרות זו מחייבת התחברות ממחשב אחר לאתר האינטרנט של היצרן.
  ניתן ליצור קשר עם התמיכה של Lets Talk ולקבל את קוד הרישיון בדוא"ל.
  טלפון 03-5714131
 3. תוצג חלונית ובה שלוש שדות, קוד נעילה ייחודי למחשב זה, מספר הרשאה, וקוד רישיון.
  יש להעתיק את קוד הנעילה ולעבור לסעיף הבא על מנת לקבל קוד רישיון מאתר היצרן.
 4. במחשב אחר שמחובר לרשת האינטרנט יש לגלוש לאתר היצרן https://fsactivate.com ולבחור בקישור Retrieve an Activation License Code. בעמוד שיפתח יש להקליד בשדות המתאימים את מספר ההרשאה בעל 20 תווים ואת קוד הנעילה שהתוכנה מייצרת למחשב.
  יש ללחוץ באתר היצרן על כפתור Submit License Request לקבלת קוד הרישיון.
 5.  בעמוד האינטרנט שיפתח עם קוד הרישיון, יש ללחוץ על כפתור Copy License Code to Clipboard ולהדביק את הקוד בפנקס רשימות/Notepad של Windows.
 6. במחשב בו מותקנת התוכנה, יש ל"הדביק" בשדה קוד הרישיון את ה- License Code שהתקבל מהאתר.
 7. יש להמתין להודעה התוכנה הופעלה בהצלחה.
  לעיתים יפתח דפדפן האינטרנט ויהיה צורך ברישום על ידי מילוי טופס באתר היצרן
 8. יש לסגור את התוכנה בעזרת הפקודה Insert+F4, להמתין מספר שניות, ולהפעילה מחדש.
 9. מומלץ לפתוח את תפריט אודות של התוכנה על מנת לוודא שהרישיון נקלט בהצלחה.
 10. יש לשים לב לשדה השייך למספר הסידורי.
  בתוכנת JAWS, יש לפתוח את תפריט JAWS עם Insert+J ולבצע enter על האפשרות אודות

  בתוכנת FUSION או ZOOMTEXT, יש לגשת לתפריט התוכנה וללחוץ על התפריט FUSION או ZOOMTEXT בהתאם. מתוך התפריט יש ללחוץ על האפשרות אודות FUSION.

  הפעלת רישיון באופן ידני לבעלי תוכנת ZOOMTEXT בגרסאות 11 ומטה

  לבעלי תוכנת ZoomText עם קוד רישיון בעל 14 תווים בתבנית xxxx-xxxxxx-xxxx

  1.  יש להפעיל את תוכנת ZoomText ולבחור בהפעלת המוצר באופן ידני בעזרת אתר האינטרנט.
  2. בחלונית הפעלה ידנית ל- ZoomText יש ללחוץ על כפתור עבור אל דף באתר ההפעלה.
  3. כשאתר האינטרנט של היצרן נפתח יש להקליד את קוד מערכת בשדה System Code ואת מספר סידורי בעל 14 תווים בתבנית xxxx-xxxxxx-xxxx בשדה System Code.
  4. יש ללחוץ על כפתור Continue לקבלת קוד הפעלה.
  5. יש לחזור לחלונית הפעלה ידנית של ZoomText ולהקליד את קוד ההפעלה שהתקבל מאתר האינטרנט בשדה המתאים.
  6. יש לסגור את ZoomText ולהמתין מספר שניות.
  7. יש להפעיל את התוכנה מחדש ולפתוח את תפריט אודות על מנת לוודא שרישיונך נקלט בתוכנה.
  Exit mobile version