Site icon Let's Talk טכנולוגיות מסייעות בע"מ

סיוע ברכישת ציוד

ניתן לקבל עזרה ברכישת ציוד עזר על מנת להיכנס למעגל העבודה כמו כל אזרח במדינה, או כדי לרכוש השכלה גבוהה, לזכאים אשר עומדים בתנאים השונים. להלן האפשרויות העומדות בפני המשתמשים השונים המעוניינים בסיבסוד מוצרי עזר/נגישות.

פניה לעמותות/קרנות

ניתן לנסות ולפנות למספר עמותות או קרנות בבקשת מימון ועזרה ברכישת ציוד נגישות

Exit mobile version